Leasematch afbeelding1
Leasematch afbeelding2
Leasematch afbeelding3

Disclaimer

Algemeen
Door het raadplegen en gebruiken van de website van LeaseMatch (http://www.leasematch.com/) verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten van LeaseMatch zullen de algemene voorwaarden te allen tijde prefereren.

Gebruik van de website
Besluiten gebaseerd op de content van deze website zijn volledig voor eigen rekening en risico. Informatie weergegeven op deze site kan nimmer worden gezien als advies. Ondanks alle zorgvuldigheid die LeaseMatch in acht neem bij de samenstelling van de content van haar website, kan LeaseMatch niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LeaseMatch beheert en onderhoudt haar website voor gebruik in Nederland. Vanzelfsprekend hoeft de inhoud van haar website dan ook niet onverkort in overeenstemming te zijn met lokale wetgeving in andere landen. LeaseMatch kan geen garanties afgeven ten aanzien van het foutloos of ononderbroken functioneren van haar website. Vanzelfsprekend zal LeaseMatch er alles aan doen om haar website voor de gebruiker beschikbaar te houden. De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Producten, diensten en informatie van derden
Het is mogelijk dat op de website van LeaseMatch links staan naar andere websites. Dit impliceert nimmer dat LeaseMatch de producten of diensten die op deze sites worden aangeboden door LeaseMatch worden geadviseerd. LeaseMatch is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van deze sites is dan ook geheel voor eigen risico. 

Intellectuele eigendom
LeaseMatch behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door haar op haar website weergegeven informatie. Behalve het downloaden en printen van de weergegeven informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LeaseMatch, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Vertrouwelijke informatie
LeaseMatch adviseert om vertrouwelijke informatie (op welke wijze dan ook) niet per e-mail aan LeaseMatch te zenden. Mocht u toch hiertoe besluiten, dan geeft u daarmee op voorhand aan dat u met deze risico’s bekend bent en deze als zodanig accepteert. LeaseMatch zal zich, binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid, inspannen om vertrouwelijke informatie van de website te beschermen. LeaseMatch aanvaardt echter geen enkel risico ten aanzien van tekortkomingen in de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Aansprakelijkheid
LeaseMatch en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze door het gebruik van haar website zou kunnen ontstaan. Deze uitsluiting geldt tevens voor de bestuurders en personeelsleden van LeaseMatch. In geval van oneigenlijk gebruik van de website van LeaseMatch is de website-bezoeker te allen tijd aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
LeaseMatch behoudt zich het recht voor om de inhoud en structuur van haar website te allen tijde te wijzigen zonder daarvan van te voren aankondiging te doen.